Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در انگلستان

۲۵ آبان ۱۳۹۶

از آقای وفا رام پرسیدیم که بهائیان در کشور انگلستان برای بزرگداشت دویستمین میلاد حضرت بهاءالله چه کردند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه