Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

حقوق زنان و نقش مردان

۱۴ دی ۱۳۹۶

از خانم سپیده جدیری پرسیدیم که چه عواملی در یک جامعه می‌تواند در دستیابی زنان به حقوق برابر با مردان تاثیر گذار باشد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه