Program Picture

فصل مشترک - فصل ۲

تبعیض علیه زنان

۲۳ فروردین ۱۳۹۷

از خانم فریبا داوودی مهاجر پرسیدیم که چرا در بسیاری از موارد نگاه جامعه روشنفکری هم به زنان تبعیض آمیز است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه