Program Picture
فساد اقتصادی
مهر ۲۰, ۱۴۰۰

در این برنامه سعی بر آن است که ضمن بیان مفهوم فساد اقتصادی و پیامدهای آن، علل این واقعه منحوس ریشه‌یابی شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه