فرهنگ و تساوی جنسیتی

Program Picture
فرهنگ و تساوی جنسیتی
شهریور ۳, ۱۴۰۰

گفتگو با: خانم کیوان گیولا، پژوهشگر مسائل اجتماعی و مشاور خانواده.

تاثیر متقابل فرهنگ و تساوی جنسیتی در جهان امروز.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه