فرهنگ و تساوی جنسیتی

Program Picture

خبرنگار

فرهنگ و تساوی جنسیتی
۱۳ دی ۱۴۰۲

گفتگو با: خانم کیوان گیولا، پژوهش‌گر مسائل اجتماعی و مشاور خانواده تاثیر متقابل فرهنگ و تساوی جنسیتی درجهان امروز

news letter image

ثبت نام در خبرنامه