Program Picture

فردایی بهتر

فصل ۱ – قسمت ۴

۰۸ تیر ۱۳۹۶

یونا، برای ما از تصمیم بزرگش در زندگی می‌گوید. او قصد دارد با استفاده از تجربیات زندگی شخصیش، به افرادی که در شرایطی مشابه هستند کمک کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه