Program Picture

فردایی بهتر

فصل ۲ – قسمت ۸

۲۲ شهریور ۱۳۹۷

در ادامه‌ گفتگو قبل، سنا می‌گوید برایش مهم است که در خانه‌اش به روی متخصصین جوان برای دعا کردن و گفتگو درباره‌ شغل به‌ منزله‌ عبادت باز باشد‫.‬ ‬

news letter image

ثبت نام در خبرنامه