Program Picture

فردایی بهتر

فصل ۲ – قسمت ۶

۰۸ شهریور ۱۳۹۷

در ادامه‌ گفتگوی قبل، تابی از تجربه‌ دینی‌ اش برای ما می‌ گوید‫:‬ از مسیحیت، آشنا شدنش با اسلام، و سپس آیین بهائی‫.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه