Program Picture

فردایی بهتر

فصل ۲ – قسمت ۱۰

۰۵ مهر ۱۳۹۷

در ادامه‌ گفتگوی قبل، نهال برای ما می‌گوید چه چیزی او را به زندگی در راه خدمت به دیگران تشویق می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه