فداکاری، آموزه بحران تندرستی

Program Picture
فداکاری، آموزه بحران تندرستی
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹

گفتگو با: شهلا، رویا، بهنام و مرجان.
تعدادی از دوستان خوب خبرنگار، پاره‌ای از نمونه‌ها و اندیشه‌های ژرف معنوی را در مورد اصل فداکاری با ما سهیم می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه