فاضل مازندرانی – بخش ۵

فاضل مازندرانی – بخش ۵
تیر ۱, ۱۳۹۵

فاضل پس از ایمان به آیین بهائی همیشه مطیع دستورات از سوی حضرت عبدالبهاء و تشکیلات بهائی بود. شهر به شهر و کشور به کشور سفر کرد و آیین الهی را به مردم جهان معرفی کرد.

ثبت نام در خبرنامه