فاضل قاینی (نبیل اکبر) – بخش ۵

Program Picture
فاضل قاینی (نبیل اکبر) – بخش ۵
فروردین ۳۱, ۱۳۹۵

فاضل قاینی به علت شهرتش همیشه تحت تعقیب عمال حکومت بود و در هیچ شهری امنیت نداشت. بنابراین قصد روسیه کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه