عید رضوان عید گل

این روزها
عید رضوان عید گل
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

در اولین روز عید رضوان حضرت بهاءالله، بنیانگذار آیین بهائی رسالت آسمانی خودشون را علنا اعلان کردند و پیام صلح و دوستی و یگانگی نوع بشر را به اهل عالم هدیه کردند.

ثبت نام در خبرنامه