علم و دانایی و کسب آن

Program Picture
علم و دانایی و کسب آن
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: از اعظم صفات کمالیه علم و دانایی است. پس باید شب و روز بکوشید و سعی بلیغ مبذول دارید و آرام نگیرید تا از جمیع علوم و فنون نصیب موفور یابید.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه