عقیده بهائی دین است یا فرقه یا مذهب؟

Program Picture
عقیده بهائی دین است یا فرقه یا مذهب؟
تیر ۸, ۱۳۹۹

چرا عقیده بهائی یک دین الهی است؟ چرا مثلا یک فرقه یا یک گروه یا یک مذهب نیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه