عشق، فرای مرزها

Program picture

عشق، فرای مرزها

اين مجموعه گزارشی است از زوج‌ھايی که ازدواج بین نژادی داشته‌اند. تاثیرات تفاوت‌ھای فرھنگی بر زندگی آنها، مزايا و مشکلات این ازدواج‌ھا و در نھایت عشق به یکدیگر و وحدت عالم انسانی در اين برنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه