Program Picture

عشق، فرای مرزها

مریم و ایان

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مریم ایرانی است و در کودکی به جزایر پاسیفیک مهاجرت کرد و بعد در آمریکا با ایان آمریکایی ازدواج کرد و زندگی پر از عشقی را در انتظار فرزند اول تجربه می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه