عبدالحسین نوشین – بخش ۳

Program Picture
عبدالحسین نوشین – بخش ۳
تیر ۲۵, ۱۳۹۶

بخش سوّم سرگذشت عبدالحسین نوشین نویسنده محقق و کارگردان تئاتر.
نمایش: خروس سحر – بخش سوّم و پایانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه