عبدالحسین نوشین – بخش ۲

عبدالحسین نوشین – بخش ۲
تیر ۱۱, ۱۳۹۶

بخش دوم سرگذشت عبدالحسین نوشین نویسنده محقق و کارگردان تئاتر.
نمایش: خروس سحر – بخش دوم.

ثبت نام در خبرنامه