عبدالبھاء و رساله مدنیه
دی ۲۵, ۱۳۹۹

رساله مدنیه از اولین و مھم‌ترین آثار عبدالبھاست که به ارائه راه‌حل‌ھایی برای رسیدن به نظام سیاسی و اقتصادی عادلانه و پیشرو در دنیا و به ویژه در ایران می‌پردازد.

ثبت نام در خبرنامه