عبدالبھاء خیرخواه نوع بشر
آذر ۲۷, ۱۳۹۹

افکار بشر دوستانه و ایده‌ھای عبدالبھاء در جھت رسیدن به صلح جھانی، تساوی حقوق زن و مرد، وحدت نژادی و… موضوع این قسمت از برنامه است.

ثبت نام در خبرنامه