Program Picture

عبدالبهاء و حقوق زنان

تیر ۷, ۱۴۰۰

عبدالبهاء از متقدمین دفاع از حقوق زنان و تاکید بر برابری حقوق زن و مرد در جامعه است. وی در آثار و سخنرانی‌های خود پیوسته از این برابری سخن گفته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه