عبدالبهاء و انجمن صلح لاهه
تیر ۳, ۱۴۰۰

مکاتبات عبدالبهاء با انجمن لاهه و هشدارهای وی برای پیش‌گیری از جنگ جهانی در این قسمت از برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ثبت نام در خبرنامه