عبدالبهاء مرکز عهد و پیمان الهی
آبان ۲۰, ۱۴۰۰

نقش و مقام عبدالبهاء در جامعه بهائی و عهد و پیمان بهائیان با وی موضوع این برنامه است.

قسمت های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه