تفکرات پویا
عبادت به جز خدمت خلق نیست
آبان ۲۵, ۱۳۹۹
پویا از دایی حسینش می‌گوید که همه زندگی خود را وقف خدمت به آموزش و پرورش کودکان در تمام دنیا کرد بدون شرط و بدون محدودیت.

ثبت نام در خبرنامه