عالم امر – بخش ۱

Program Picture
عالم امر – بخش ۱
فروردین ۱۷, ۱۳۹۵

بهائیان اعتقاد دارند که سه عالم وجود دارد: عالم حق، عالم امر و عالم خلق – حرف امروز در باره عالم امر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه