Program Picture
ظهور مسیح بر ابر
شهریور ۳, ۱۳۹۸

در قیامت مسیح بر ابر می‌آید. به نظر می‌آید این یک مفهوم ظاهری است. تفسیر شما بهائیان از این عبارت چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه