طوفانی ویرانگر در کشور موزامبیک

Program Picture
طوفانی ویرانگر در کشور موزامبیک
خرداد ۱۰, ۱۳۹۸

طوفان «ایدای» (Idai) منطقهٔ عمدتاً روستایی «بیرا کوریدور» (Beira Corridor) را در روز ۱۵ مارس به شدت ویران کرده بود.
چند روز بعد از سیل، صبح روز ۱۹ مارس، شورای محلی بهائی (محفل روحانی) شهر دندو گرد هم آمدند تا نیازهای جامعه را بررسی کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه