کیوسک
ضرورت نوسازی شهرها
اسفند ۷, ۱۳۹۹

در گفتگویی با فریبرز صهبا، آرشیتکت، به بحران حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ میپردازیم. فریبرز صهبا به اهمیت نوسازی ساختار شهری برای مقابله با این بحران اشاره میکنند.

ثبت نام در خبرنامه