اکبر رادی – بخش ۶ / نمایش: خانمچه و مهتابی – بخش ۲

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

اکبر رادی – بخش ۶ / نمایش: خانمچه و مهتابی – بخش ۲
۲۱ مرداد ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت ششم سرگذشت اکبر رادی. بخش‌هایی از یادداشت‌های بهروز غریب پور و محمود استاد محمّد در بارۀ اکبر رادی.
بخش دوم: قسمت‌هایی از نمایش نامه خانمچه و مهتابی – بخش ۲.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه