بهمن فرسی – بخش ۱ / نمایش: پله‌های یک نردبان – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

بهمن فرسی – بخش ۱ / نمایش: پله‌های یک نردبان – بخش ۱
۰۹ دی ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت اول سرگذشت بهمن فرسی.
بخش دوم: قسمت اول نمایشنامه پله‌های یک نردبان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه