پری صابری – بخش ۲ / نمایش: کوروش کبیر – بخش ۲

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

پری صابری – بخش ۲ / نمایش: کوروش کبیر – بخش ۲
۰۲ دی ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت دوم و پایانی سرگذشت پری صابری.
بخش دوم: قسمت دوم و پایانی بخشی از نمایشنامه کوروش کبیر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه