پری صابری – بخش ۱ / نمایش: کوروش کبیر – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

پری صابری – بخش ۱ / نمایش: کوروش کبیر – بخش ۱
۲۵ آذر ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت اول سرگذشت پری صابری.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایشنامه کوروش کبیر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه