اسماعیل خلج – بخش ۲ / نمایش: حالت چطوره مش رحیم – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

اسماعیل خلج – بخش ۲ / نمایش: حالت چطوره مش رحیم – بخش ۱
۲۷ آبان ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت دوم سرگذشت اسماعیل خلج.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایشنامه حالت چطوره مش رحیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه