عباس نعلبندیان / نمایش: ناگهان هذا حبیب الله

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

عباس نعلبندیان / نمایش: ناگهان هذا حبیب الله
۱۳ آبان ۱۳۹۷

بخش اول: خلاصه‌ای از سرگذشت عباس نعلبندیان، نویسنده‌ای نابغه و خاص.
بخش دوم: بخشی از نمایشنامه ناگهان هذا حبیب الله.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه