علی نصیریان – بخش ۱ / نمایش: بلبل سرگشته – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

علی نصیریان – بخش ۱ / نمایش: بلبل سرگشته – بخش ۱
۲۹ مهر ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت اول سرگذشت علی نصیریان.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایشنامه بلبل سرگشته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه