فریده فرجام – بخش ۴ / نمایش: عروس – بخش ۲

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

فریده فرجام – بخش ۴ / نمایش: عروس – بخش ۲
۲۲ مهر ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت چهارم و پایانی سرگذشت فریده فرجام اولین بانوی نمایشنامه نویس ایران.
بخش دوم: قسمت دوم و پایانی بخشی از نمایشنامه عروس.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه