فریده فرجام – بخش ۳ / نمایش: عروس – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

فریده فرجام – بخش ۳ / نمایش: عروس – بخش ۱
۱۵ مهر ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت سوم سرگذشت فریده فرجام اولین بانوی نمایشنامه نویس ایران.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایشنامه عروس.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه