بیژن مفید – بخش ۴ / نمایش: شهر قصه – بخش ۲

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

بیژن مفید – بخش ۴ / نمایش: شهر قصه – بخش ۲
۲۵ شهریور ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت چهارم سرگذشت بیژن مفید، سرانجام زندگی او.
بخش دوم: قسمت دوم بخشی از نمایشنامه شهر قصه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه