بیژن مفید – بخش ۱ / نمایش: ماه و پلنگ – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

بیژن مفید – بخش ۱ / نمایش: ماه و پلنگ – بخش ۱
۰۴ شهریور ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت اول سرگذشت بیژن مفید، دوران کودکی، تحصیلات، آغاز فعالیت‌های هنری.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایش رادیویی ماه و پلنگ.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه