Program Picture

صدای دیگر

پول، دخل و خرج

۲۴ تیر ۱۳۹۶

در این برنامه شما با شناختی که از احتیاجات و خواسته‌هایتان پیدا می‌کنید، راهی‌ برای مسلط شدن به احساس اضطراب در مورد دخل و خرج پیدا می‌کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه