شیخ محّمد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۵

Program Picture
شیخ محّمد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۵
اسفند ۱۱, ۱۳۹۴

فاضل که از دانشمندان اسلامی بود، پس از ایمانش به دیانت بهائی مدتی در عکا حضور حضرت عبدالبهاء مشرف بود و پس از مراجعت به ایران، آیین الهی را به مردم عادی و علما معرفی می‌کرد و در ازدیاد معارف بهائیان هم می‌کوشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه