شیخ محّمد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۴

شیخ محّمد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۴
اسفند ۴, ۱۳۹۴

فاضل که پس از ایمانش به دیانت بهائی هیچ ارتباطی با بهائیان نداشت، عازم عکا شد و پس از تحمل سختی راه طولانی حضور حضرت عبدالبهاء مشرف شد و به خاطر وسعت علمش، او را به فاضل ملقب فرمودند.

ثبت نام در خبرنامه