شکفتن در مه
آذر ۲۲, ۱۳۹۹

این نامه خطاب به فردی نوشته شده که هم سنگ و هم طراز برادر خود در رشته هنری مشترک؛ بربالیده و به ثمر نشسته اما آن قدر که باید و شاید دیده و شنیده نشده. اما این جبر زمانه او را از حرکت و رویش بازنداشته است.

ثبت نام در خبرنامه