شهرسازی و انسان‌ها

شهرسازی و انسان‌ها
مرداد ۲۰, ۱۳۹۹

کرسی بهائی برای توسعه در یکی از دانشگاه‌های هند و تشویق محققین و دانشگاهیان در اتخاذ رویکردی نوین در شهرسازی.

ثبت نام در خبرنامه