Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

۳۷۷
۱۲ مهر ۱۳۹۴

“- تسلیت به مناسبت فاجعه منا
– درگذشت هما روستا و هادی نوروزی
– آقای روحانی، رییس جمهور ایران، در جریان سخنرانی اش در سازمان ملل متّحد، به همه چیز اشاره کرد غیر از وضعیّت حقوق بشر در ایران
– اخراج جوانان بهائی از مدرسه ها
– گرافیتی بزرگ آتنا دایمی، در نیویورک، مورد حمله قرار گرفت
– در دو سوی اقیانوس، روح از خودگذشتگی و پیوست دو جامعه
نقل قول از مازیار بهاری”

news letter image

ثبت نام در خبرنامه