شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۳

Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۳
۱۴ شهریور ۱۳۹۵

این قسمت از شنیدنی‌های رسانه‌ای تماما اختصاص دارد به عطاءالله رضوانی شهروند بهائی بندرعباسی که سه سال پیش در این شهر کشته شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه