شنونده یا گوینده

این روزها
شنونده یا گوینده
دی ۱۴, ۱۳۹۴

آیا شما شنونده خوبی هستید یا گوینده خوبی می‌باشید؟ یا هر دوی آنها هستید؟ شاید این روزهای امروز، بتونه تا حدّی به این پرسش‌ها پاسخ بده.

ثبت نام در خبرنامه