۳) – تغییر دیدگاه

شعله
۳) – تغییر دیدگاه
فروردین ۱۳, ۱۳۹۸

خانم لالی آلبی متیوس که تحول روحانی بزرگی در او ایجاد شده با اینکه با خطرات جنگ آشنا بود برای هم فکری با بهائیان فرانسه به پاریس می‌رود و در آنجا با بهائیان ایرانی آشنا می‌شود که تحول دیگری در روح او ایجاد می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه